Regulamin rejestracji

REGULAMIN strony salonurody.pl / zamówienia on-line

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona internetowa działająca pod adresem www.salonurody.pl (zwana dalej stroną www) stanowi własność: Marzena Gross-Darabasz (zwanego dalej Sprzedającym), prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Salon Urody Gross, z siedzibą w Elblągu, ul. Nitschmana 20/23, NIP 5781380022, REGON 170423131, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl), z którym klienci mogą się kontaktować pod adresem mailowym gross@salonurody.pl lub tel. 55 236 22 88.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony www, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów / usług oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Klientom dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony www.
 3. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych www.salonurody.pl lub też sporządzić jego wydruk. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia.
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze strony www, za wyjątkiem punktów 7 i 8 Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Klientów będących konsumentami, a także za wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które wyraźnie odnoszą się do konsumentów.
 5. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.
 6. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach salonurody.pl, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów / usług, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 2. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika na stronie www oraz udostępnieniu Klientom formularza zamówienia na stronie www.
 2. Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów strony www po zalogowaniu się. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adresu zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres zameldowania) oraz adres poczty elektronicznej. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną, faksem lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe określone w punkcie 1.1. Regulaminu).
 3. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony www, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Do przeglądania asortymentu strony www oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internetowej systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera) w zalecanej rozdzielczości ekranu 1920x1080 pikseli lub wyższej oraz z obsługą skryptu Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami.
 6. Klienci korzystający ze strony www zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość strony www lub jego elementy techniczne.
 7. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne lub poprzez pocztę elektroniczną (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1. Regulaminu). Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

§ 3. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

 1. Strona www przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową www.salonurody.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie przez Klienta strony www zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju usług na stronie www.salonurody.pl, kliknięcie ikony „KUP ON-LINE”, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony „POTWIERDZAM”. Zamówienia składane za pośrednictwem strony www pociągają za sobą obowiązek zapłaty.
 3. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia strona www niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Załącznikiem do wiadomości e-mail jest niniejszy Regulamin wraz z załącznikami określonymi w punkcie 10.3. Regulaminu.
 4. Umowy zawierane za pośrednictwem strony www zawierane są w języku polskim.

§ 4. CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny produktów i usług prezentowanych na stronach internetowych są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).
 2. Podane na stronach ceny towarów i usług nie są związane z przesyłką. Jakikolwiek zakup za pomocą strony www umożliwia oraz wymaga dokonania rezerwacji oraz ustalenia terminu odbiory (wykonania) usługi / produktu. Obowiązek rezerwacji usługi leży po stronie kupującego.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Płatność za zamówiony towar / usługę może nastąpić w następujący sposób:
  - przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę w terminie 7 dni. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym firmy Salon Urody Gross, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  - przelewem online - forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Dotpay.pl Pełna nazwa: Dotpay S.A. ul.Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP: 6342661860, KRS: 0000296790.
  - odbiór osobisty (zapłata gotówką w siedzibie firmy w Elblągu).
 5. Na wszystkie towary / usługi zamówione na stronie www wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.

§ 5. ODBIÓR USŁUGI / PRODUKTU

 1. Zakupione przez stronę www usługi można odebrać (wykonać) w Salon Urody Gross, z siedzibą w Elblągu, ul. Nitschmana 20/23 po wcześniejszej rezerwacji. Można ją wykonać telefonicznie pod numerem telefonu 55 236 22 88 lub poprzez e-mail gross@salonurody.pl.
 2. Zakupioną usługę należy zrealizować w przeciągu 12 miesięcy od dnia zakupu. Po tym terminie wartość usługi może być większa - w takim przypadku do kwoty opłaconej przez stronę www należy doliczyć różnicę wartości. Opłacenie różnicy wartości usługi leży po stronie Kupującego.

§ 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Strona www dostarcza mechanizm umożliwiający zakup usług i towartów. Procedura reklamacji, w związku z wykonaniem usługi dostępna jest w miejscu wykonywania usługi.

§ 7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności:

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem strony www umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. 
 2. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) .
 3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§ 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.
 3. Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowych swoich Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji na stronie internetowej są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w punkcie 1.1. Regulaminu.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.salonurody.pl (na samym dole strony).
 4. Prawem właściwym dla wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym, a Klientem będącym Konsumentem jest sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Załącznikami do regulaminu są:
  - Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy
  - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
  Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 30 grudnia 2016 r. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu, zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowe.

§ 11. PRAWA AUTORSKIE

Opisy produktów,usług, zdjęcia przedmiotu oraz elementy HTML do niej dołączone są przedmiotem praw autorskich Sprzedającego. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Sprzedającego jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.


ZAŁĄCZNIK 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę

Salon Urody Marzena Gross, z siedzibą w Elblągu, ul. Nitschmana 20/22, e-mail: gross@salon-urody.pl lub tel. 55 236 22 88 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

W przypadku umowy kupna- sprzedaży obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami, uprawnienie do odstąpienia od umowy wygasa wraz z upływem 14 dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy lub partii. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


ZAŁĄCZNIK 2

W ciągu 14 dni od zakupu usługi on-line możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Marzena Gross, Salon Urody Gross, 82-300 Elbląg, ul. Nitschmana 20/22, e-mail: gross@salonurody.pl

Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy /  usługi ...........................................................,

Data zawarcia umowy to ........................., data zakupu .........................

Imię i nazwisko ................................................................

Adres ..............................................................................

Data ................................................................................

Nr konta bankowego .........................................................

Dane do przelewu .............................................................

Presoterapia
Presoterapia działa jak drenaż limfatyczny. Redukuje cellulit, stymuluje naturalną detoksykację, daje poczucie lekkości.  Zabiegi pobudzają układ limfatyczny, wpływając na lepsze natlenienie tkanek, oczyszczanie organizmu z toksyn oraz eliminację zastojów i obrzęków....
Arosha - bandażowanie ciała
Bandaże Arosha programy antycellulitowe Ekspresowe Programy Arosha to gotowe procedury zabiegowe opracowane we współpracy z ekspertami z najlepszych gabinetów kosmetycznych z całego świata. Odpowiednio dobrane składniki aktywnie wnikają szybko w głębokie warstwy...
Zamykanie naczynek
NOWY LASER DO ZAMYKANIA NACZYNEK NA TWARZY I NOGACH! NOWOŚĆ w Salonie Urody Gross-wysokiej klasy laser medyczny Ascepion Quadro Pro Yellow do skutecznego, bezpiecznego zamykania naczynek na całym ciele. Duża moc lasera gwarantuje skuteczność a europejskie certyfikaty bezpieczeństwo. Laser...
Permanentna korekta brwi
Łuk brwiowy w idealnym wydaniu   Ombre, metodą piórkową czy hybrydową? Teraz masz wybór! Wszystko po to, by Twoje brwi były doskonałością samą w sobie. Tym bardziej, że znamy sposób na długotrwałe piękno. Trend w kosmetologii się nie zmienia –...
ABC depilacji
ABC depilacji Zbędne włosy są tematem, który dotyczy każdej z nas, w każdym wieku . Przyznacie, że ciemne włosy są krępujące, więc…. czas się ich pozbyć. Skutecznie! Młode kobiety - a także panie, którym po prostu się spieszy - często wybierają doraźne,...
Fala radiowa RF- termolifting twarzy
NOWOŚĆ Zabieg z użyciem fal radiowych RF to jedna z najskuteczniejszych, nieinwazyjnych metod znanych współczesnej kosmetologii, która w sposób wybitny wygładza i ujędrnia skórę. Głowica urządzenia emitujące wiązkę fali radiowej, przenika w głąb...
Mezoterapia mikroigłowa - zobacz film
Sezon koktajlowy jest oficjalnie rozpoczęty. Bombę substancji odżywczych teraz można zamówić nie tylko w restauracji, ale… w salonie kosmetycznym. Adres zamówienia? Głębokie warstwy skóry. Postać? Skoncentrowany koktajl. Sposób podania? Stymulacja...